نوشته‌ها

برای اندازه گیری دقیق ابتدا فرد مورد نظر باید لباس زیر مناسب تن کرده باشد و بهتر است که اندازه گیری از روی یک لباس نازک انجام گیرد.به اندام شخص دقت کنید ، ممکن است ایرادات اندامی وجود داشته باشد ، آنها را در رسم الگو لحاظ می کنیم.

برای آموزش و نحوه اندازه گیری بدن در زیر عکس های راهنما با توضیحات کافی درجشده است بر روی هر کدام از عکس های زیر کلیک کنید تا عکس بزرگ و واضح شود و شرح آن را مطالعه کنید.یادتان باشد تمرین اندازه گیری بر اساس عکس های زیر شما را در اندازه گیری دقیق تر اندام یاری می رساند.هر خیاطی در اولین گام نیازمند به اندازه گیری دقیق اندام مخاطب می باشد.